Enerji

Türkiye’nin enerji portfolyosunun ithal fosil yakıtlara dayalı olması, sahip olduğumuz yenilenebilir enerji çeşitliliğimizden şu ana kadar istenen düzeyde faydalanılamaması ve enerji tasarrufu için önemli düzeyde fırsatların mevcudiyeti, enerji geleceğimizde bir değişim sağlanması için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini önemini yansıtmaktadır. 2011 yılı verilerine göre 98 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) olan enerji arzımızın yaklaşık %75’i ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2020’li yıllarda ise bu miktarın hızlı bir artışla 218 MTEP miktarına yükselmesi ve enerji arzımızın neredeyse sabit bir oranla ithalat yoluyla karşılanması öngörülmektedir. Enerji ithalatının üst sınırını ifade eden bu senaryo Ar-Ge ve yenilik yoluyla bir dönüşümün sağlanabilmesinin ve kendi enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi için enerji teknolojilerini üretebilen bir konuma gelinmesinin önemine işaret etmektedir.

Dünya örneklerine bakıldığında, çeşitli ülkelerin enerji geleceklerinde Ar-Ge ve yenilik eksenli bir dönüşüm gerçekleştirebildiğini veya gerçekleştirmekte olduğunu görmek mümkündür. Bu örneklerin ortak noktaları arasında stratejik çerçevenin iyi çizilmiş olması ve heves verici hedeflerin belirlenmesi yer almaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de 2023 hedeflerimiz ile bütünleşmiş, bu hedeflerin gerçekleştirme yolunu Ar-Ge ve yenilik ile çizen ve enerji teknolojileri alanında gerçekleştirilebilecek atılımlarla bu hedeflerin ötesine geçmeyi teşvik eden bir stratejinin eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, enerji alanında oluşturulacak ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejisinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Ülkemizin strateji ve politika belgelerinde özellikle enerji arz güvenliğinin sağlanması, dolayısıyla enerji kaynaklarında çeşitliliğin sağlanması en önemli hedef olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hedef doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması son derece önemlidir.

İstanbul özelinde referans noktası niteliğinde sırasıyla pilot tesisler, uygulayıcılar ve ardından referans noktası niteliğinde biyoenerji çevrim teknolojilerinin biyokütle kaynaklarından geniş çaplı ve sürdürülebilir şekilde yararlanmasını hızlandırmak gerekmektedir. Bu amaçla İMBİYOTAB, alg biyokütlesinden sürdürülebilir bir şekilde ileri düzey biyoyakıt (biyodizel, biyohidrojen, biyoetanol) ve yüksek verimli ısı ve güç üretimi için esnek termo-kimyasal ve biyo-kimyasal yöntemlerle en elverişli teknolojilerin ve değer zincirlerin ticari açıdan en iyileşmesini sağlarken, biyokütle hammadde kullanılırlığının değerlendirilmesi, üretilmesi, yönetilmesi ve hasat edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmakta ve Türkiye biyoenerji sanayisini desteklemek amacıyla uzun vadeli Ar-Ge programı geliştirmektedir.

TURKISH