Gıda

Güncel manada gıda sektörü üretim ve tüketim zincirindeki tüm aşamaları kapsamaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri sonucu elde edilen tarımsal ve hayvansal hammaddelerin güvencesi ve güvenliğinin sağlanarak, sanayide işlenmesi sonucu güvenilir ve kaliteli gıdaların tüketiciye ulaştırılması, gıda alımı ile tüketicinin sağlık ve refahının sağlanması ve korunması ile bu zincirin her bir basamağına çevresel faktörlerin etkilerinin de araştırılmasıyla, tüm gıda üretim ve tüketim zinciri üzerinde kalite ve güvenliğin sağlanması Türkiye’nin temel hedeflerindendir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre ülkemizin son 19 yıldaki kişi başına düşen tarım alanı miktarları gittikçe azalmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak kişi başına düşen tarım alanı miktarları son yıllarda ciddi düşüş göstermektedir. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarım alanları daha verimli kullanılmak zorundadır. Verimli kullanım için yeni metotların uygulanması ve Ar-Ge çalışmaları bir gerekliliktir. Şehirleşme ile birlikte tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, çeşit artışı, hazır gıdaya yönelme gıda güvenliği konusunu öne çıkarmaktadır. Gıda güvencesinden gıda güvenliğine uzanan çizgide gıda sektörünün tarımla bütünleşmesi önem arz etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Strateji Planı’nda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün küresel çapta kullanılan tarım kavramları içinde gıda üretim tüketim zincirindeki alanlarda belirtilen ana hedefler arasında modern tarım yerine sürdürülebilir tarım, 
iyi tarım uygulamaları ve 
topraksız tarım bulunmaktadır. Tüm bu hedefler doğrultusunda ve yüksek şehirleşme oranı göz önünde bulundurulduğunda İMBİYOTAB, İstanbul Bölgesi’nde mikroyosun tabanlı gıda destek ürünü elde edilmesi ileriye dönük ihtiyaç giderimi çalışmaları yapmaktadır.

TURKISH